Logo
Blog

De incasso van een factuur: ik heb een vonnis, wat nu?

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. In de vorige twee columns heb ik in globaal uitgelegd hoe een incassoprocedure bij een rechter loopt en wat u daarin zoal kunt verwachten. Inmiddels heeft u een vonnis en heeft u de procedure gewonnen. Maar wat nu?

Een vonnis is een uitspraak van een rechter en deze heeft zogenaamde ‘executoriale kracht’. Dat wil zeggen dat het gaat om een schriftelijk stuk dat ten uitvoer kan worden gelegd, ofwel: geëxecuteerd kan worden. Meestal wordt een vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaard’ en dat wil zeggen dat het ten uitvoer kan worden gelegd, ook al wordt er hoger beroep ingesteld omdat de tegenpartij het niet eens is met het vonnis. Ontbreekt deze ‘uitvoerbaarheid bij voorraad’ dan heeft het instellen van hoger beroep schorsende werking en kun je dus (voorlopig) niets met het vonnis.

De tegenpartij moet op de hoogte worden gesteld dat aanspraak wordt gemaakt op nakoming van de uitspraak die door de rechter is gewezen en deze mededeling wordt gedaan door de deurwaarder. Hij ‘betekent’ het vonnis en geeft aan wat de tegenpartij moet doen (betalen) en wanneer dat gedaan moet zijn. Als de tegenpartij dat vervolgens niet doet binnen de gestelde termijn, dan kan de deurwaarder zogenaamde executiemaatregelen nemen.

Wanneer het gaat om een incassoprocedure en dus om een geldvordering, dan is de meest voor de hand liggende maatregel het leggen van beslag. Dat kan gebeuren op een bankrekening, het loon, een uitkering, of op vorderingen die de schuldenaar heeft op een ander. Maar er kan ook beslag worden gelegd op een handelsvoorraad of het huis dat aan de schuldenaar in eigendom toebehoort. Elk beslag heeft zo zijn eigen regels en die moeten in acht worden genomen. Om die reden moet een specialist op dit gebied worden ingeschakeld (de deurwaarder) die ook als enige bevoegd is om deze werkzaamheden uit te voeren. Vaak eindigt de ‘taak van de advocaat’ hier dus en neemt de deurwaarder het over.

Als je een vonnis hebt en de tegenpartij heeft geld of iets dat geld oplevert wanneer het wordt verkocht (zoals een huis), dan heb je met het vonnis een krachtig middel in handen om de factuur eindelijk geïncasseerd te krijgen. Daarnaast worden de kosten van de inzet van de deurwaarder en de advocaat (deels) vergoed (houdt er rekening mee dat een deel ook niet wordt vergoed!) en kan het boek eindelijk worden gesloten. Helaas gaat het niet altijd zo en bestaat er ook een mogelijkheid dat een tegenpartij niets heeft, of niets lijkt te hebben. Je hebt dan wel een vonnis maar je kunt er dan niets mee. Welke mogelijkheden zijn er dan nog om de factuur geïncasseerd te krijgen? En zijn er andere en misschien snellere methoden om een betaling, of duidelijkheid over betaling, te krijgen dan via een incassoprocedure? De faillissementsaanvraag kan wellicht uitkomst bieden en daarover gaat mijn volgende column.