Logo
Blog

De factuur: sommatiebrieven en algemene voorwaarden

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. 

In vorige column ging ik wat dieper in op de betalingstermijn van een factuur en de betwisting daarvan. In deze column zal ik aandacht besteden aan algemene voorwaarden en sommatiebrieven.

 

Als de betalingstermijn van een factuur is verstreken en u heeft niet betaald (en u hebt deze niet op goede gronden betwist), dan staat het de verzender van de factuur vrij om maatregelen te treffen. Voordat dit mogelijk is zal er echter nog wel wat moeten gebeuren en daarbij wordt een verschil gemaakt tussen de ontvanger van de factuur die consument is en degene die een bedrijf voert (zakelijk).

 

Wanneer zakelijk wordt gehandeld kan een aanmaning (ingebrekestelling of sommatie) worden verzonden waarin een nadere termijn wordt gesteld. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan komt de schuldenaar in verzuim te verkeren en kunnen incassomaatregelen worden getroffen. Wanneer de schuldenaar een consument (particulier) is, dan geldt dat er eerst een zogenaamde kosteloze ’14-dagen brief’ moet worden gestuurd waarin aan de schuldenaar nog een minimale termijn van 14 dagen moet worden gegeven om tot betaling over te gaan. Deze termijn gaat in op het moment dat de brief door de schuldenaar is ontvangen. Pas nadat die termijn is verstreken is het mogelijk om incassomaatregelen te treffen en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Voor wat betreft die buitengerechtelijke kosten geldt dan ook nog eens dat die naar rato moeten worden verminderd als wel een deel van de factuur is betaald.

 

Als een schuldeiser gebruik maakt van algemene voorwaarden (die deugdelijk van toepassing zijn verklaard) , kan de schuldenaar die zakelijk handelt, in een andere positie komen te verkeren dan hierboven weergegeven. Zo kan in deze algemene voorwaarden staan opgenomen dat het verzuim al ontstaat door het verstrijken van de betalingstermijn en geen nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Ook kunnen deze algemene voorwaarden bepalingen bevatten die hogere incassokosten mogelijk maken. Wanneer algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan zal een rechter die over de zaak moet oordelen, de bepalingen van deze voorwaarden ook meenemen in zijn oordeel en normaal gesproken ook volgen. Het is dus zaak om, eigenlijk altijd maar vooral wanneer u zakelijk handelt, ook kennis te nemen van de toepasselijke algemene voorwaarden en de inhoud daarvan mee te nemen in de onderhandelingen bij het aangaan van een overeenkomst.