Logo
Blog

Deel 4: De factuur: buitengerechtelijke kosten

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. 

In vorige column ging ik wat dieper in op de sommatiebrief en de mogelijke gevolgen als algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze column zal ik aandacht besteden aan de buitengerechtelijke kosten. 

 

Wanneer een factuur onbetaald blijft dan zal een schuldeiser doorgaans handelingen verrichten om deze alsnog te incasseren: incassomaatregelen. Normaal gesproken begint dat met een aanmaning, en daarna meestal nog een, maar uiteindelijk zal er zal er iemand / een instantie worden ingeschakeld om incassomaatregelen te treffen. Dit betreffen vaak incassobureau’s, deurwaarders of advocaten. Deze personen zijn doorgaans duur en de schuldeiser moet die kosten betalen. Uiteraard wil de schuldeiser die kosten terugontvangen en daarom worden bij de incasso van een factuur (uiteindelijk) buitengerechtelijke kosten (incassokosten) in rekening gebracht. Hoe hoog die kosten zijn hangt af van de hoogte van het openstaande bedrag maar ook of de schuldenaar een consument of bedrijf is en of algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard waarin de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zijn geregeld. 

 

Wanneer algemene voorwaarden van toepassing zijn dan staat daarin vaak opgenomen dat de buitengerechtelijke kosten een percentage zijn van de factuur (vaak 15%) met een bepaald minimum van bijvoorbeeld € 250,00. Andere veelvoorkomende bepalingen kennen een getrapt systeem waarbij het percentage lager wordt wanneer de hoogte van het verschuldigde toeneemt. Bijvoorbeeld 15% over de eerste € 2.500,00, daarna 10% over het meerdere tot € 7.500,00, enz. Omdat deze bepaling onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen zal een rechter vaak meegaan in deze berekening, dit is immers zo afgesproken tussen zakelijke partijen. Wanneer partijen geen afspraken hebben gemaakt dan geldt de Wet en die is sowieso van toepassing voor consumenten (zogenaamd dwingend recht) en daar zal ik nu op ingaan.

 

Voor consumenten geldt dat de buitengerechtelijke kosten zijn neergelegd in een wet: de Wet Incasso Kosten (WIK). Dit besluit is ingegaan op 1 juli 2012 en is van toepassing op alle facturen met een factuurdatum van 1 juli 2012 of later. De WIK kent ook een getrapt systeem waarbij de kosten een percentage betreffen van de vordering maar het minimum bedrag is lager (dit begint bij € 40,00). Daarnaast mogen geen andere kosten in rekening worden gebracht, ook al noem je ze anders, zoals administratiekosten of kosten voor het opvragen van uittreksels. Tenslotte is van belang dat buitengerechtelijke kosten niet zomaar in rekening mogen worden gebracht, eerst moet er een (kosteloze) aanmaning zijn verzonden en een termijn zijn gesteld van tenminste 14 dagen. Kortom, veel om rekening mee te houden en bij fouten geldt: er worden geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd!