Logo
Blog

De betalingstermijn van de factuur en de betwisting

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. 

In vorige column ging ik wat dieper in op wat de factuur nu precies is. In deze column zal ik aandacht besteden aan de betalingstermijn en het betwisten van de factuur.

Als u een factuur ontvangt dan zal daarop doorgaans een betalingstermijn staan vermeld. Dit is, het woord zegt het al, de termijn waarbinnen de ontvanger van de factuur deze moet voldoen. In sommige gevallen krijgt u een week om te betalen en in andere gevallen kan dat zomaar een maand zijn. De betalingstermijn moet wel redelijk zijn en bij consumenten is dat doorgaans 14 dagen. Wanneer u de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan heeft dat gevolgen. Daarbij moet goed worden gekeken naar wat de betalingstermijn nu precies inhoudt.

Wanneer iemand een factuur ontvangt en deze niet tijdig betaalt, dan komt die persoon / dat bedrijf door het verstrijken van de betalingstermijn ‘in verzuim’ te verkeren als de genoemde termijn een fatale termijn is. Dat is een termijn die tussen partijen is overeengekomen in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden. Het enkel opnemen van een betalingstermijn op een factuur kan dus onvoldoende blijken te zijn om te zorgen voor het ‘verzuim’. Om zeker er van te zijn dat het verzuim tot stand komt is het sowieso verstandig om een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ te sturen en dat is een bericht aan degene die niet betaalt dat dit alsnog, en binnen een specifieke tijd, moet plaatsvinden.

Het gevolg van het intreden van verzuim is dat rente verschuldigd wordt over het bedrag dat (nog) niet is betaald. Ook opent dit de deur naar het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten en die kunnen aardig oplopen.

Als u het nu niet eens bent met een factuur, bijvoorbeeld omdat de spullen die u heeft gekocht niet zijn geleverd of beschadigd zijn, dan moet u dat laten weten aan de andere partij. U geeft dan aan dat u niet wil betalen of maar een deel van de rekening. In dat geval betwist u de factuur. Hieraan zijn geen termijnen verbonden maar het is duidelijk dat hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om te bewijzen dat er echt iets mis was met de spullen die u heeft ontvangen of de reparatie van bijvoorbeeld de auto. Het is dus verstandig om een factuur waarmee u het niet eens bent zo snel mogelijk te betwisten en aan te geven wat er volgens u mis mee is. Doe dat schriftelijk zodat u ook aan kunt toen dat u (tijdig) actie heeft ondernomen!